Windows

Khái niệm In-memory Database? Redis và cách cài đặt Redis cho Windows.

Redis hay Remote Dictionary Server (Máy chủ từ điển từ xa) là một key-value datastorage (kho dữ liệu khóa-giá trị) trong bộ nhớ mã nguồn mở cung cấp một khả năng truy cấp nhanh chóng. Redis thường được sử dụng như một database, cache hay message broker.