Tagged

Leetcode

A collection of 4 posts

Leetcode 1334: Tìm đường đi ngắn nhất của các cặp với thuật toán Floyd-Warshall
Góc Giải Thuật

Leetcode 1334: Tìm đường đi ngắn nhất của các cặp với thuật toán Floyd-Warshall

Thuật toán Floyd-Warshall hay còn được gọi là thuật toán tìm đường đi ngắn nhất cho các cặp trong đồ thị. Thuật toán này không được thiết kế để giải quyết vấn đề về tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm, mà là đường đi ngắn nhất giữa các điểm với nhau.

Leetcode 118: Áp dụng Binomial Coefficients để giải Pascal's Triangle
Góc Giải Thuật

Leetcode 118: Áp dụng Binomial Coefficients để giải Pascal's Triangle

Pascal's Triangle hay tam giác Pascal là một mảng tam giác của các số nhị thức (Binomial Coefficient). Mỗi số trong tam giác Pascal là tổng của hai số trên nó. Input đầu vào của bài toán này là số tầng mà tam giác cần cấu thành và Output sẽ là tam giác hoàn chỉnh với số tầng được cung cấp.