Góc Kỹ Thuật

Đây là góc chứa đựng các bài viết về công nghệ dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của mình.

SERIES UNITY AR & VUFORIA: Tập 2 - Tạo và hiển thị vật thể 3D qua thực tế tăng cường

Ở tập trước của series Unity AR & Vuforia mình đã cho các bạn thấy được cái nhìn tổng quan về công nghệ AR, VR hay MR và hướng dẫn cài đặt Vuforia Engine vào Unity. Và ở tập 2 trong series mình sẽ đi vào phần kỹ thuật và tương tác với Unity nhiều hơn để có thể tạo ra được một ứng dụng AR cơ bản.

Subscribe to Tin Chung's Blog

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe