Cuộc Sống Quanh Ta

Nên trở thành một "Jack of all trades, master of none" hay "Master Of One".

"Jack of all trades" là một câu thành ngữ tiếng anh thường được sử dụng để ám chỉ đến những người "đa năng" hay có khả năng để làm nhiều việc và vế "master of none" có nghĩa là những người "đa năng" ấy thật sự không có một sự hiểu biết sâu sắc trong các lĩnh vực mà họ đặt chân...