Browserify

ES6 Modules, Javascript và cách sử dụng require ngay trên browser

Hầu hết các bạn lập trình viên sau khi đã làm việc với ngôn ngữ này - Javascript hay JS - trong một khoảng thời gian thì sẽ nhận ra được những điểm yếu mà ngôn ngữ này gặp phải. Một trong số là việc chia file Javascript để khiến cho việc kiến trúc ứng dụng hay hệ thống trở nên thuận tiện hơn.